Okresní hospodářské komory

Hospodářské komory v České republice

Ekonomické poradenství

Pojďme se v prvé řadě podívat, co by mělo být hlavním cílem ekonomického poradenství. V prvé řadě by se mělo jednat o zlepšení struktury nákladů společnosti takových způsobem, aby docházelo k trvalému zvyšování vaší konkurenceschopnosti.

Řízení nákladů by mělo být strategické, což určitě přispívá k tomu, aby se zabraňovalo krizím a nepříjemným finančním situacím.

Ekonomické poradenství by se mělo zabývat třemi hlavními složkami. Jedná se v prvé řadě o organizační strukturu, která je velice důležitá k tomu, abyste správně nasměrovali své finanční prostředky. Organizační struktura by měla být vystavěna na základně všech procesů a jejich společných vazeb. Další složkou ekonomického poradenství by měl být takzvaný controlling.

Tímto by se měli zabývat především manažeři dané společnosti. Jedná se vlastně o sbírání dat a jejich převádění na informace, které mohou společnosti pomoci. Velice často se totiž stává to, že se data sice sbírají, ale již se s nimi nijak nepracuje, což je samozřejmě velice špatně.

Třetí složkou ekonomického poradenství je takzvaný krizový management, kterého byste se měli držet, pokud se dostanete do nějakých finančních problémů.

Vložil Poradenství v podnikání | Štítek , , , | Zanechat komentář

Investiční poradenství

Investičním poradenstvím se v dnešní době zabývá stále více a více lidí, přičemž je ze zákona dáno, že daný člověk, chcete-li poradce, musí být registrovaný u České národní banky. Investiční poradce naleznete v drtivé většině poradenských společností, jako je například OVB, Partners a tak podobně.

Pokud budete chtít investovat své finanční prostředky, tak byste si v prvé řadě měli uvědomit několik věcí. Jedná se například o to, v jak dlouhém horizontu chcete investovat, jakou očekáváte výnosnost, jakou míru rizika jste ochotní přijmout, kolik chcete vložit financí do investice a tak podobně.

V dnešní době jsou poměrně oblíbené investice do investičních fondů. Společně s jinými investory vstupujete do skupiny, jejíž hlavním cílem je samozřejmě prospěch a profit. Jedná se o akciové společností, která vlastně prodejem akcií získává prostředky pro investování a snaží se vytvořit zisk.

Investor do akciových fondů se tedy stává akcionářem. Fond má několik hlavních členů. Jedná se v prvé řadě o manažera fondu, který všechna investiční rozhodnutí řídí. Dále zde máme správce fondu, představenstvo společnosti, akcionáře a marketingovou společnost k propagaci a prodeji akcií.

Vložil Poradenství pro podnikatele | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Personální poradenství

Personální poradenství jsou v dnešní době poměrně oblíbené a hojně využívané. Pokud se budete chtít na nějaké takové personální agentury podívat, můžete se samozřejmě mrknout na internet a vyhledat si nějakou, která se nachází blízko vašeho bydliště. Jednou z velice oblíbených pražských agentur je personální agentura Stimul Praha.

Nabízí opravdu veliké množství služeb. Jedná se například o komplexní hledání zaměstnanců do společností a firem, dále dokáží účelně vyhledávat zaměstnance pomocí výběrových metod jako jsou Development Centrum nebo Assessment Centrum.

Společnost vykonává také takzvané personálně-poradenské projekty, jako jsou například organizační audity, personální audity, koučování, průzkumy spokojenosti, zavádění a vytváření systémů motivace a hodnocení, kariérní poradenství a tak podobně. Další službou je takzvané dopravní psychologie, která je vytvářená pro profesionální řidiče a tak podobně. Společnost se vyskytuje na trhu již od roku 1990, takže má opravdu veliké množství zkušeností.

Pokud se podíváte na oficiální stránky této personální agentury, které naleznete na internetové adrese stimul.cz, tak zde najdete samozřejmě další množství informací jak o samotném fungování této společnosti, tak také o nabízených službách.

Vložil Poradenství v podnikání | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Dotace pro začínající podnikatele

Podnikatelé, kteří začínají, mají samozřejmě možnost využít finančních dotací jak ze strukturálních fondů Evropské Unie, tak také z českého rozpočtu. Finanční prostředky, které jsou poskytnuty, mohou být jak ve formě dotací, tak také ve formě výhodných úvěrů.

Poměrně oblíbeným programem je program START, který slouží přímo pro podnikatele, kteří začínají. Prostřednictvím tohoto programy jsou pak poskytovány zejména bezúročné úvěry anebo zvýhodněné záruky s finančními příspěvky.

Dalším oblíbeným programem je JEREMIE, které jsou podporovány prostřednictvím finančních nástrojů Evropské investiční banky. Finanční prostředky se vyskytují ve dvou různých formách.

V prvé řadě se jedná o takzvané Venture kapitálové fondy. Princip tohoto fondu je docela jednoduchý.

Jde zde vlastně o vstoupení investora, který svou investicí navýší základní kapitál nové společnosti. Tímto se vlastně společnost dostane k potřebných zdrojům. Další částí je pak program Business angels. Jedná se o vlastně o jednotlivé investory, kteří jsou samozřejmě natolik movití, že jsou schopni investovat do projektů či podniků, které se jim zdají zajímavé.

Hledají tedy především společnosti, které jsou pro ně svým způsobem zajímavé, kde mohou uplatnit své zkušenosti, své kontakty a tak podobně, aby mohli podporovat firmu, do které investují.

Vložil Začátky podnikání | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dotace na podnikání

V dnešní době se hodně mluví o dotacích z Evropské Unie, ale někteří lidé stále nevědí, odkud se tyto peníze vlastně berou.

Hlavním cílem politiky sociální a hospodářské soudržnosti Evropské Unie je to, aby se zaostalé regiony členských států dostaly na požadovanou úroveň.

Celková politika tohoto programu je naplňována pomocí Fondu soudržnosti a Strukturálních fondů. Prvně se podíváme na evropské strukturální fondy. Sem patří v prvé řadě evropský fond pro regionální rozvoj, který se stará o podporu investičních projektů.

Jedná se například odstraňování ekologických zátěží, výstavba železnice a silnic, úprava koryt řek, výstavba poldrů, podpora začínajících podnikatelů a podnikatelů, kteří mohou potencionálně prospět danému region.

Dále se může jednat o obnovu různých sportovních areálů, které mohou být využity pro podporu cestovního ruchu, rekonstrukci kulturních památek, oprava nebo výstavba infrastruktury a spousta dalších věcí.

Dalším je evropský sociální fond, ze kterého jsou podporovány projekty neinvestiční, jako například rekvalifikování nezaměstnaných, speciální programy pro lidi, kteří jsou zdravotně postižení, mládež etnických menšin, děti, rozvíjení vzdělávacích programů a tak podobně. Fondy soudržnosti jsou pak na druhou stranu určeny pro podporu nikoliv regionů, ale chudších států.

Vložil Dotace z Evropy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Dotace na pracovní místo

V dnešní době je samozřejmě poměrně veliká nezaměstnanost, a tak je dotace na nové pracovní místo ze strany státu poměrně velikou pomocí. Od státu můžete na podporu získat částku, která může být až osmkrát vyšší, než je průměrný plat v České republice, tedy něco kolem sto devadesáti pěti tisíc korun.

Abyste takovou dotaci získali, tak ale musíte samozřejmě splňovat předem dané podmínky. Podpora je uplatňovány především na osoby, jež jsou vyloučené nebo ohrožené společensky a mají v drtivé většině případů kombinací nějakých handicapů.

Jde tedy o osoby, o které je potřeba se více starat při zprostředkovávání pracovního místa. Dle zákona by se mělo jednat o uchazeče, kteří jsou déle než pět měsíců v evidenci a současné jsou na trhu práce znevýhodnění věkem, kvůli svému zdravotnímu stavu, mají v péči malé dítě nebo samozřejmě jiné okolnosti, na které je třeba brát zřetel.

Na jedno pracovní místo je možné vyčlenit příspěvek , který se pohybuje zhruba kolem deseti tisíc, přičemž je možno podporovat zaměstnance jenom maximálně dvanáct měsíců, tedy jeden rok. Není možné podpořit jednu osobu opakovaně.

Vložil Podpora podnikání | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Dotace EU

Jestliže vás napadla nějaká zajímavá aktivita, která se může uskutečnit ve vaší obci, podniku, škole, neziskové organizaci a tak podobně, tak s největší pravděpodobností budete moci požádat o nějakou podporu ze strukturálních fondů z Evropské Unie.

Obecně můžeme říct, že z fondů Evropské Unie jsou podporovány veřejně prospěšné projekty, které přispívají ke zlepšení ekonomického a sociálního prostředí v členských zemích Evropské Unie a samozřejmě v regionech těchto zemí.

V žádném případě se nejedná o nějaké finanční injekce do neziskových sektorů, soukromých obcí a firem nebo kterýchkoliv jiných subjektů. Příjemce dotací musí vždycky doložit svůj záměr a jeho obecnou prospěšnost.

Obecná prospěšnost se nechápe jenom ve smyslu sociálních aktivit. Ze seznamu firem, které žádají o dotace, se proto rozhodně nevylučují společností, které by chtěli spolufinancovat například vzdělávání zaměstnanců, nové technologie, rozšíření výroby, stavba výrobách prostor a tak podobně.

Musí se však vždy doložit nějaký přesah, který jde na rámec cílů společnosti. Pokud bychom měli uvést příklad, tak se jedná například o podporu zaměstnanosti u soukromých firem a tak podobně.

Vložil Dotace z Evropy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Jak získat dotace z EU

Evropská Unie má své strukturální fony, ze kterých může spolufinancovat poměrně veliké množství projektů. Pojďme si pro příklad některé tyto projekty uvést.

Může se tedy jednat například o zakoupení nových strojů nebo vybudování nových výrobních hal, zvýšení vývozu a propagování firmy v zahraničí, zmodernizování technologie výroby či organizování řízení podniku. Dále se může jednat o vzdělávání svých zaměstnanců, podpoření výstavby objektu, který je určený k podnikání.

Dále vybudování ubytovacích, stravovacích, či jiných kapacit nebo jiné přispění k rozvíjení cestovního ruchu v daném regionu. Další věcí může být vylepšení či vybudování odpadového hospodářství, zavedení energeticky úsporné technologie nebo zateplení budovy. Pokud tedy budete chtít žádat o nějaké dotace z Evropské Unie, tak si v prvé řadě musíte zjistit, jestli vaše společnost odpovídá základním kritériím, dle kterých vlastně můžete o dotace požádat.

V další řadě si vytipujete projekt, který by měl odpovídat potřebám vaší společnosti a současné může být financován za pomocí fondů Evropské Unie. Samotná žádost je pak poměrně komplexním projektem, přičemž se v ní musí objevit studia proveditelnosti, analýzy výnosů a nákladů, finanční analýzy, logické rámce projektu a spoustu dalšího.

Vložil Dotace z Evropy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Interní audit

Interní audit je nezávislou, poradenskou a objektivně ujišťovací činností, která je zaměřená na zdokonalování procesů a přidávání hodnoty v organizacích. Společnostem pak pomůže interní audit dosáhnout cíle hlavně tím, že dokáže přinést metodicko systematický přístup ke zlepšování a hodnocení účinnosti systému řízení rizik, správy organizace, kontrolních a řídících procesů a tak podobně.

Hlavním cílem interního auditu je pak vnitřní kontrolní systém, na základě kterého se vrcholovému managementu a orgánům společnosti dostanou informace, analýzy, hodnocení, konzultace, doporučení a tak podobně, aby se všechny úkoly mohly plnit efektivněji.

V organizaci je rozsah interního auditu opravdu široký, přičemž zahrnuje veliké množství věcí. Může se jednat také o témata jako například řídící kontrola, řízení rizik, řízení organizace, spolehlivost manažerského a finančního výkaznictví, dodržování předpisů a zákonů a tak podobně. Postava interního auditora není zodpovědná za řízení dané společnosti.

Jedná se pouze o poradní orgány představenstva a vedení, kteří radí, jak lépe a účinněji konat svoje povinnosti. Interní auditoři by měli mít kvalitní odborné zázemí a vysokou úroveň vzdělání.

Vložil Podpora podnikání | Štítek , , , , | Zanechat komentář